תנאי שימוש

תודה שבחרת להשתמש באתר MyHost - אחסון ובניית אתרים

 

כללי

 

 1. אתר MyHost - אחסון ובניית אתרים (להלן "האתר") מופעל על ידי חברת MyHost LTD / מייהוסט בע"מ, ח.פ 516483021 (להלן "החברה").

 

 1. האתר מספק לגולש פלטפורמה מקוונת, המספקת מידע ושירותים בתחום אחסון אתרים, אחסון ריסלר ושרתים וירטואליים.

 

 1. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.

 

 1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 

 1. תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים בו, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על השימוש באתר.

 

 1. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.

 

 1. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לגולשים, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה והם מתווים את הבסיס המשפטי להתקשרות בין הצדדים ולכל התדיינות עתידית ביניהם.

 

 1. בעצם השימוש שאתה עושה באתר אתה מצהיר כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, מנהליו, נושאי משרה בחברה, סוכני החברה, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה שלפי תנאי שימוש אלה.

 

 1. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18. על כן, בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר על קיום האמור לעיל ובפרט, כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב.

 

 1. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.

 

 1. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.

 

 1. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה, הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה למשתמש מראש. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

 

 1. ייתכן ובאתר יוצבו קישורים לספקים חיצוניים. מובהר בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ו/או כל מידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של החברה להשתמש במי מהמוצרים ו/או השירותים, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה, במפורש או מכללא למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתר על ידי צדדים שלישיים בכלל.

 1. בעת הרשמה ו/או רכישת שירותים ו/או שימוש בשירותים ב -MyHost (להלן החברה) הנך מבין ומסכים בזאת ששירותי החברה מיועדים לקהל הישראלי, ומטעמי אבטחה החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או למנוע ממדינות בעולם ו/או חלקים ממנה ו/או חלק מכתובות איי פי(IP) ברשת גישה לשרתיה, ולאתרים המאוחסנים בשרתיה בהתאם לשיקולי החברה. באם הדבר אינו מתאים עבור דרישות אתר האינטרנט שלך, ניתן לקבל זיכוי כספי יחסי וביטול השירות. לא תוכל להיות לך שום טענה או תביעה כלפי החברה(MyHost) בנוגע שאתרך ו/או שירותך אינו זמין ו/או אינו נגיש ו/או חסום במדינות מסויימות בהתאם לשיקולי החברה, כלפי החברה(MyHost). בשום צורה החברה(MyHost) אינה תהיה אחראית לרבות אובדן רווחים הנובעים מחסימות מדינות לגשת לשירותים או האתרים הנמצאים בשרתיה ולא תהיה לך שום טענה או תביעה בנושא זה.

 

 1. החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם.

 

 1. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

 1. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 

 1. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת.  

 

 1. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר לאחר שייוודע לה. יחד עם זאת, החברה אינה ערבה לכך כי השירות או האתר יהיו חפים מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת support@myhost.co.il .

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתה עלול להביא להפרת זכויות יוצרים או לפגיעה במשתמש או בכל צד שלישי אחר.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המערכת והאתר למשך 8 שעות עבודה חודשיות. שעות אלה ישמשו, בפרק זמן רציף או לשיעורים, על מנת לבצע פעולות תחזוקה למערכת.

 

הרשמה

 

 1. על מנת לעשות שימוש באתר, לא נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמש. יחד עם זאת, תכנים או שירותים מסוימים יוצעו עבור משתמשים רשומים בלבד וחלק מהתכנים ו/או השירותים ייחשפו רק בפני משתמשים רשומים שרכשו מנוי באתר. על מנת להיחשף לתכנים ו/או שירותים אלה כן נדרשת הרשמה. הרישום אינו כרוך בתשלום, רכישת מנוי היא בתשלום.

 

 1. בהליך ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי, לרבות כתובת תקפה של דואר אלקטרוני, שם משתמש וסיסמה אישית לבחירה או שתוכל לבחור הרשמה על ידי התחברות בעזרת חשבון פייסבוק או חשבון גוגל פעילים.

 

 1. משתמש אשר השלים את תהליך ההרשמה לאתר, יקרא לצורך תנאי שימוש אלה "משתמש רשום". הסיסמה האישית תשמש אמצעי אבטחה נוסף בכל כניסה לאתר.

 

 1. על ידי הרישום מצהיר משתמש רשום כי ידוע לו שהחברה תבקש, מעת לעת, פרטים נוספים, ככל ויעלה צורך לכך.

 

 1. הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשים הרשומים, יישמרו במאגר המידע של החברה אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 (להלן "מאגר המידע"). החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני מאגר המידע, בין היתר, לצורך דיוור של מידע ותכנים שיווקיים אל המשתמשים הרשומים, אשר אישרו מראש קבלת תכנים אלו (להלן: "דיוור").

 

 1. המשתמש הרשום רשאי בכל עת, לפנות אל החברה בכתב ולבקש כי תפסיק לשלוח אליו את הדיוור או חלק ממנו וכן, לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע. במקרה של הסרת פרטי המשתמש ממאגר המידע לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר.

 

 1. בעת כניסתו לאתר יתבקש המשתמש להזין את הסיסמה האישית שבחר או את פרטי המשתמש בחשבון הרשת החברתית עימו נרשם. המשתמש הרשום יוכל לשנות את הסיסמה בכל עת שיבחר ("פרטי משתמש רשום").

 

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להציע שירותיו רק למשתמשים רשומים. או אז, ייתכן כי בעת כניסתך לאתר תתבקש להזין את הסיסמה האישית שבחרת או את פרטי המשתמש בחשבון הרשת החברתית עימו נרשמת.

 

 1. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטיו חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. כמו כן, המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באתר באמצעות פרטי המשתמש הרשום שלו. במידה והמשתמש יאבד/ישכח את הסיסמא לכניסה לאתר, יוכל לבקש ביצוע איפוס סיסמה.

 

 1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב ו/או לבטל רישום של משתמש במקרים הבאים:

 

 1. המשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר.

 

 1. המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.

 

 1. בכל מקרה אחר אותו תראה החברה לנכון.

 

 1. המשתמש מודע כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש המוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.

 

 1. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר ובשרתי האחסון של החברה, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

 1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

 

 1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

 

 1. הפצת "דואר זבל"  (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
  בנוסף לכך איננו מאשרים או מאפשרים שליחה של רשימות תפוצה משרת הדואר המקומי של השרת, שליחה של רשימת תפוצה משרת הדואר המקומי של השרת תגרום להשעיית השירות ו/או לסיום התקשורת מיידי בהתאם לשיקולי החברה.

 

 1. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

 1. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה או שייכת לצדדים שלישיים.

 

 1. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

 

 1. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider/scraper/crawler) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

 1. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 

 1. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 

 1. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

 1. העלאת תכנים בלתי חוקיים על פי הדין בישראל ו/או העלאת תכנים הנוגדים את תנאי השימוש ו/או העלאת תכנים פוגעניים אחרים כלפי צדדים שלישיים. יודגש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לטפל במקרים מסוג זה, בכפוף להוראות תנאי השימוש, באופן מיידי ופסקני.

 

 1. פעילות בניגוד לאמור לעיל תגרור משלוח מכתב אזהרה, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך 48 שעות, תוביל לביטול המנוי ולמחיקת המידע.

 

 1. האתר והשירות מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשים לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. אנו לא מציגים כל מצג לפיו השירותים זמינים ו/או מתאימים לשימוש מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר או להשתמש בשירות מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.

 

רכישת מנוי באתר

 

 1. השימוש והחשיפה לחלק מהשירותים המוצעים באתר כרוך בתשלום. על מנת ליהנות מאותם השירותים על הגולש לרכוש מנוי.  

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נתוני המנויים באתר ובין היתר, את מחירם, את התנאים האמורים בהם ואת הגדרות עבור כל שירות אשר החברה מציעה (לרבות, מגבלות שטח דיסק, כמות תעבורה חודשית, כמות משתמשים בחבילת ריסלר, כמות דומיינים, החלפת פאנל האחסון או סגירת השירות כולו) דומיינים או כל שירות שונה בין עם חדש או שינוי תעריפים של מנוי קיים. הודעה על שינוי כאמור, תפורסם במקום מרכזי באתר לפני ביצוע השינוי האמור או לחלופין במייל איתו הנך רשומים לשירות או בשיחת טלפון פרטנית בהתאם לשיקולי החברה.

 

 1.  בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל החברה להחליט על שינוי המחיר או תעריפי שירותים השונים אותם החברה מציעה, תינתן הודעה באתר או לחלופין במייל איתו הינכם רשומים לשירות או בשיחת טלפון פרטנית בהתאם לשיקולי החברה.

 

 1. כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות יכול לרכוש מנוי באתר.

 

 1. מיד בתום השלמת רכישת מנוי, מקבל המשתמש הרשום אישור על זכותו לעשות שימוש בשירות הנרכש באתר ובמידע המצוי בו, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה ובשמירה על כל זכויות החברה.

 

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל משתמש את הזכות לרכוש מנוי באתר באופן זמני או לצמיתות, אף ללא סיבה ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק ו/או לשלוח הודעה על כך. בין השאר, במקרים הבאים: בהפרת תנאי השימוש; במסירת פרטים כוזבים במתכוון; בכל ביצוע של מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים, לרבות לקוחות החברה והמציעים; במקרה שנעשה שימוש בכרטיס אשראי חסום או מוגבל לשימוש.
  כמו כן החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לכל משתמש או הזמנה או חידוש שירות שבוצעה באתר ולבטלה, ללא כל נימוק או פירוט, לרבות מסיבות כמו במסירת פרטים כוזבים במתכוון; בכל ביצוע של מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים, לרבות לקוחות החברה והמציעים; במקרה שנעשה שימוש בכרטיס אשראי חסום או מוגבל לשימוש או כל סיבה שהיא לפי שיקולי החברה.

 

 1. היה ובחרת לרכוש או לחדש דרך אתר החברה כתובת אינטרנט (דומיין, Domain), עליך להודיע על כך למחלקת הדומיינים של החברה בפורטל הלקוחות.

 

 1. היה ורכשת או חידשת דומיין דרך האתר, החברה אינה מתחייבת כי תשלח אליך הודעה על מועד חידוש הדומיין. ייתכן והודעה על חידוש דומיין תישלח אליך בתור מחווה. אך אין בכך כדי לחייב או להטיל אחריות כלשהי על החברה בגין כך. חידוש דומיינים מתבצע חמש עשרה (15) ימים לפני מועד החידוש של הדומיין (סיום תוקף הדומיין).

 

אופן התשלום

 

 1. מחירי המנויים המוצגים באתר אינם כוללים מעמ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

 1. חיוב הלקוח יתבצע באמצעות חברת סליקה המחייבת כרטיס האשראי תקף, על שם הרוכש, שהונפק בישראל.

 

 1. במקרה שחברת הסליקה תסרב לכבד את העסקה, השירות לא יסופק לך  ולא תחויב.

 

 1. הנך מאשר בזאת שידוע לך כי החברה אינה שולחת קבלה ממשית בדואר, אלא רק מאפשרת לך ליצור קשר עם שירות הלקוחות ולבקש כי תישלח אליך קבלה באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

 1. שמירת פרטי אמצעי התשלום מתבצעת על-ידי חברת יעד סליקה ונאמנות א.ש בע"מ, באמצעות טוקן (אסימון) והיא עומדת בכללי האבטחה המחמירים שנקבעו בחוק.

 

 1. חשבונית מס בגין העסקה תישלח על ידי EzCount למייל שצוין בהליך הרכישה.

 

רכישת מנוי המתחדש באופן אוטומטי וביטולו

 

 1. ייתכן והחברה תעמיד לרשות המשתמשים מסלולים אשר מתחדשים באופן אוטומטי בסוף כל תקופה (להלן: "מנוי מתחדש").

 

 1. הנך מצהיר כי אתה יודע ומסכים לכך שהיה ורכשת מנוי מתחדש, חשבונך יחויב בעלות החבילה המוסכמת בסמוך לתום תקופת המנוי שהתשלום בגינה הסתיימה.

 

 1. בעצם רכישת מנוי מתחדש, הנך מצהיר כי אין ולא יהיו לך טענות כלפי החברה וכי אתה מודע לכך שאיחור בתשלום עבור מנוי מתחדש, מעבר לארבעה עשר (14) ימים מיום סיום תקופת המנוי שבעבורה כבר שולם, תגרור את השעיית שירות האחסון ומשלוח הודעת התראה על אי חידוש תשלום לכתובת הדואר עימה נרשם המתשמש (להלן: "הודעת התראה"). בתום שבעה (7) ימים ממשלוח הודעת ההתראה יימחק המידע המאוחסן על גבי שרתי החברה.

 

 1. בקשה לביטול מנוי מתחדש תועבר מכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשם המשתמש אל כתובת הדואר support@myhost.co.il ותכלול:

 

 1. הוראה לביטול החידוש האוטומטי של המנוי;
 2. אישור שהמשתמש מבין ויודע שלאחר הביטול ימחקו כל הנתונים והמידע שלו;
 3. הוראה ואישור לחברה לבצע את פעולת המחיקה של המידע משרתיה;
 4. כתובת האתר המאוחסן על ידי החברה;
 5. שם המשתמש והסיסמא של המשתמש;
 6. ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי עימו שילם עבור המנוי;
 7. במקרה של חברה בע”מ, יש לחתום את הבקשה בחתימה של מורשה חתימה בחברה ובצירוף חותמת החברה.  

 

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 

 1. ביטול עסקת מכר מרחוק ייעשה על פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. דמי ביטול עסקה – בהתאם לקבוע בחוק.

 

 1. כל משתמש יכול לבקש את ביטול חשבונו בכל עת. יחד עם זאת, משתמש שהודיע על ביטול עסקה (וכל עוד עברו 14 ימים מיום ביצוע העסקה) לא יקבל החזר כספי,  יחסי או מלא, בגין המנוי שרכש וביקש לבטל.

 

 1. למרות האמור לעיל, תקופת המנוי מתחילה במועד התשלום ומסתיימת בתוך פרק הזמן המוגדר של המנוי - לא ניתן להשהות את תוקפו של המנוי. למעט באפשרות של מנוי מתחדש (כהגדרתו לעיל), בתום תקופת המנוי, לאחר בקשת ביטול שירות דרך כרטיס או ניהול השירות לא יתחדש המנוי באופן אוטומטי.

 

 1. על מנת להשלים את תהליך ביטול המנוי ולאור החשיבות בשימרת המידע אשר אוחסן על גבי שרתי החברה (אשר יימחק לצמיתות בסיום תקופת המנוי) יידרש המשתמש להגיש בקשה מסודרת לביטול המנוי.

 

 1. בקשה לביטול מנוי תועבר מכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשם המשתמש אל כתובת הדואר האלקטרוני על ידי פניה (כרטיס) למחלקת מכירות דרך פורטל הלקוחות ותכלול:

 

 1. הוראה לביטול המנוי;
 2. אישור שהמשתמש מבין ויודע שלאחר הביטול ויימחק כל הנתונים והמידע שלו;
 3. הוראה ואישור לחברה לבצע את פעולת המחיקה של המידע משרתיה
 4. כתובת האתר המאוחסן על ידי החברה;
 5. שם המשתמש והסיסמא של המשתמש;
 6. ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי עימו שילם עבור המנוי;
 7. במקרה של חברה בע”מ, יש לחתום את הבקשה בחתימה של מורשה חתימה בחברה ובצירוף חותמת החברה.  

 

 1. יודגש, כל עוד לא נשלחה בקשה בהתאם ובצירוף כל האמור לעיל לא יבוטל ולא יושהה החיוב עבור המנוי – בין אם האתר הועבר זה מכבר לשרתי אחסון אחרים ובין אם לאו.

 

 1. המתמש מצהיר כי הוא יודע שמייד עם ביטול המנוי, בהתאם לאמור ולמפורט לעיל, יימחק לצמיתות כל המידע הנמצא על גבי שרתי החברה. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בקשר עם מחיקת המידע האמור.

 

 1. החברה שומרת את הזכות לעיכבון, בכל מקרה בו המשתמש ביטל את המנוי אך עדיין חב לחברה כספים בשל שירותים שקיבל.

 

 1. למרות האמור ומבלי לפגוע באמור לעיל, לא ניתן לבקש את ביטול עסקת רכישת דומיין או לקבל החזר (מלא או חלקי) בגין הרכישה.

 

 1. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר בקשה לביטול מנוי אשר תתקבל באותו יום בו נרכש המנוי ובתנאי שהמשתמש לא עשה שימוש במנוי לשם חשיפה לתכנים הנחשפים רק לבעלי המנויים. לעניין זה, רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת לשימוש המתמש במערכת.

 

ביטול עסקה על ידי החברה

 

 1. החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לבטל את עסקת הרכישה בכל עת, אף ללא סיבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להודעה מראש, בכתב, שלושים (30) ימים לפני מועד הביטול בפועל. למעט כפי שמצוין במפורש במקומות המתאימים בתקנון זה, לאחר הביטול לא יחויב המשתמש בגין העסקה שבוטלה ובמקרים המתאימים, יקבל את חלקו היחסי של התשלום בחזרה. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל מנוי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 

 1. המתשמש לא שילם את כל התשלומים בגין השירותים שרכש או ביצע הכחשת עסקה אצל חברת האשראי בטרם יצירת קשר מול מחלקת מכירות, החברה תהיה ראשית להשעות ואף לבטל את השירות באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת בהתאם לשיקולי החברה.

 

 1. פעולות המשתמש עלולות לסכן את או לגרום לנזק לחברה, עובדיה, לקוחותיה, מערכותיה ושרתיה.

 

 1. המשתמש עשה שימוש לרעה בשירותי החברה והדבר עלול לגרום לנזק לפי שיקולה של החברה.

 

 1. המשתמש עשה שימוש לא סביר בשטח הדיסק או התעבורה או משאבי השרת שהוקצב לו בהתאם לשיקולה הבלעדי של MyHost.

 

 1. המשתמש ביצע או מבצע פעילות בלתי חוקית באתר.

 

 1. האתר המאוחסן נגוע בוירוסים. אתר כאמור יושעה עד לניקוי הוירוסים ממנו והחברה תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע למשתמש על סיום ההתקשרות ואחסון האתר. במקרה של סיום ההתקשרות, יוחזר למשתמש הסכום היחסי בגין השירות שטרם צרך.

 

 1. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור ובכלל זה, מגיפות כלל עולמיות כדוגמת מגיפת הקורונה.  

 

 1. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור הנכס ו/או השירות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בנתוני המכירה ו/או טעות בנתוני הרוכש.

 

 1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

 

 1. אנחנו בחברה מעוניינים לשמור על תרבות השיח וההתנהגות. על כן, בהתאם לזכות הכללית של החברה לבטל מנוי, כאמור לעיל, אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה לשמור על שפה נקייה והתנהלות מכובדת. הפרה של תת סעיף זה תגרור ביטול מיידי וללא כל התראה מראש של המנוי, ללא השבה של חלקו היחסי של הסכום ששולם עבור המנוי ולא נוצל. אם אינך מסכים עם תנאי זה, אנא אל תרכוש מנוי או בקש לבטל מנוי שרכשת. התנהגות לא נאותה תוביל לביטול המנוי כאמור בסעיף זה.  

 

אחסון אתרים – אופן העברת אתר לאחסון

 

 1. ככלל, החברה אינה פועלת על מנת להעביר את האתר שלך ממקום אחסונו הקודם אל מקום אחסונו החדש, אצלנו. הסיבה לקביעה הזו היא מפני שיש אתרים העושים שימוש בטכנולוגיות ייחודיות שאינן מאפשרות העברה בצורה נוחה ולעיתים אינן מאפשרות העברה בכלל וכן, מפני שאיננו יכולים להתחייב על זמינות של הצוות הטכני לטיפול באותן העברות האחסון.

 

 1. יחד עם זאת, אנו נשתדל לבצע את כל המאמצים כדי לסייע לך בהעברת האתר אל מקום משכנו החדש.

 

 1. יודגש,  אנו לא נהיה אחראים לכל אבדן של מידע הקשור בהעברת אתר ממקום אחסון אחד למשנהו – עליך חלה החובה לדאוג כי האתר שלך מגובה וכי בידך עותק עדכני של האתר המגובה.

 

אופן השימוש באחסון

 

 1. השימוש בשירותי האחסון של החברה ייעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה.

 

 1. השירות המוצע הוא אישי ואינו ניתן להעברה או למכירת משנה לכל גורם אחר.

 

 1. שירות האחסון נועד עבור אחסון אתרי אינטרנט. חל איסור מוחלט ומפורש לעשות שימוש בשרתי האחסון של החברה לצורך אחסון קבצים שאינם קבצי אתר אינטרנט, לדוגמה: מאגרי הורדות, מאגרי שמיעה, מאגרי מסמכים(Excel, Word, PDF וכדומה), קבצים המיועדים לצפייה ישירה (כדוגמת קבצים עם סיומות mp4, mp3, zip, tar, tar.gz ,exe, rar וכדומה). קבצים מהסוגים המנויים לעיל ודומיהם ימחקו באופן אוטומטי מהשרת והחברה תיצור קשר עם בעל המידע לבחינת המשך השירות או ביטולו. והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  

 

 1. שירות האחסון, כאמור לעיל, מיועד עבור אחסון של אתרי אינטרנט. בהתאם, מחושב שטח הדיסק אשר כל אחסון על גבי שרתי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ולקבוע כי חשבון אחסון של משתמש יבוטל, היה והמשתמש עשה בשירות שימוש על מנת לאחסן קבצים שאינם מותרים, ובכך הביא להגדלת שטח הדיסק בו נעשה שימוש על ידו. החברה תפנה למשתמש כאמור באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שמסר המשתמש בעת הרישום לבחינת התאמת חבילה או שירות המתאים לו או לסיום התקשרות.

 

 1. המתמש מצהיר כי הוא מבין ויודע כי חל עליו איסור מוחלט לאפשר לגולשים חיצוניים להעלות קבצים לשרתי החברה, ליצור ארכיונים, מאגרי קבצים להורדה, מאגרי תמונות, מאגרי וידאו, מאגרי מידע, להעלות אל שרתי החברה פורנוגרפיה או כל דבר הקרוב לכך, אתרים המסיטים לאלימות וכן, עשיית שימוש ברכיבים כבדים כגון צאטים.
  כמו כן, למען הסר ספק, האחריות לאבטחת  האתר, קוד האתר וכל מידע המאוחסן בשירותי האחסון אתרים או השירות שלכם אצל החברה, הם באחריותך הבלעדית.
  יש לוודא כי נקיטת בכל פעולות אבטחת המידע ושימור המידע הנדרשות. כמו לדוגמה מניעת גישה בלתי מורשית לאתר, מערכותיו, תכניו ומאגרי המידע שלו – מוטלת על הלקוח בלבד.
  יש לוודא כי הנך נוקט בכל הפעולות הנדרשות להגנה על האתר ואבטחתו.
  לא תהייה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאבטחת האתר וביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, שעשוי להיגרם לך ו/או לצד ג' במידה ולא עמדת בחובתך זו.
  לצורך כך, חלה עליך חובה להתייעץ עם מאבטח מידע חיצוני עוד טרם פנית לחברת MyHost LTD לצורך קבלת השירותים.
  במידה והאתר כולל סליקת עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי, עליך לוודא ולהבטיח כי האתר/חברת הסליקה עומדת בתקן DSS PCI.

 

 1. חשבון אחסון אשר חורג מהקיבולת המותרת לו, ולפחות במעבר לעשרים וחמישה אחוזים (25%) יכולת תפקוד ה-CPU המוגדר לו, חשבונו יושעה ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביצוע פעולות הגורמות, או עלולות לגרום, לניצול יתר של משאבי השרת בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ו/או הזיכרון ו/או כל שימוש אחר שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא מהווה שימוש בלתי-סביר במערכותיה ו/או משאביה ו/או שפוגע בשרתי האחסון ו/או בלקוחות האחרים בשרת יוביל להשעיית המנוי יושעה ללא כל הודעה מוקדמת.

 

תכנים אסורים באחסון

 

 1. מבלי לפגוע ובנוסף לאמור לעיל ולהלן, התכנים הבאים אסורים לאחסון על גבי שרתי החברה: אתרים המכילים פישינג, וירוסים, מערכות ללא רישיון מתאים, תוספים פרוצים (ללא רישיון מתאים), תבניות פרוצות (ללא רישיון מתאים), תכנים למבוגרים, תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או כל תוכן העובר על החוק.
  בנוסף לכך MyHost איננה מאפשרת לאחסן(לארח) דומיינים(שמות מתחם) או סאבי דומיינים(תת שם מתחם) בשרתיה היכולים להעיד ו/או לרמז על פעילות לא חוקית ו/או לרמז על תוכן למבוגרים חשבון אחסון אשר יכיל זאת בהתאם לשיקולי החברה יושעה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקולי החברה יכול להוביל אל ביטול השירות.

 

 1. משתמש אשר יעלה תכנים אסורים, כאמור לעיל ולהלן, יושעה מהאתר ללא כל הודעה מוקדמת, הקבצים המפרים ימחקו וחבילת האחסון שרכש תבוטל.

 

 1. המשתמש מצהיר כי הוא מבין את האמור לעיל וכי הוא ברור לו כי ביטול מנוי בעקבות תכנים אסורים לא יזכה אותו בהשבה של הסכום היחסי ששילם עבור המנוי.

 

 1. למען הסר ספק, המשתמש הרשום הוא האחראי הישיר והבלעדי לכל תוכן המצוי באתר שאיחסן על שרתי החברה ולכל פעילות המתקיימת בו – עסקית או אחרת.

 

 1. בהעלאת תכנים לשרתי האחסון של החברה, המשתמש מצהיר כי יש לו את הזכות וכל אישור נדרש כדי להעלות את התוכן שהועלה וכן, כי אין בתוכן שהועלה כדי לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם.

 

גיבוי ואבדן נתונים

 

 1. השימוש בשירותי החברה המוצעים הוא באחריותך הבלעדית ובכלל זה, ביצוע גיבוי למידע אשר בחרת לאחסן על גבי שרתי החברה.

 

 1. ככלל, מידי יום אנו מבצעים גיבוי לשרתי החברה. הדבר נעשה כך שכל גיבוי חדש דורס את הגיבוי הישן. הגיבוי שאנו מבצעים נעשה כשירות לכלל לקוחותינו ואינו כרוך בתשלום. שירות זה יכול וייפסק, בכל עת, לפי החלטת החברה. איננו מתחייבים כי תישלח הודעה היה והשירות יופסק.

 

 1. בעצם העלאת תוכן ושימוש בשירותי האחסון של החברה, אתה מעניק בזאת לחברה את מלוא הזכויות וההיתרים הנדרשים לה על מנת לבצע את הגיבוי. ובכלל זה, רישיון לבצע העתקה של כל חומר המצוי בחומר המאוחסן.

 

 1. למרות האמור לעיל, החברה לא פועלת לגיבוי ואינה מגבה, בפועל, חשבונות אשר משתמשים ביותר מ- 10 גיגה של שטח דיסק.

 

 1. החברה אינה אחראית לקבצים ו/או לנתונים ו/או לכל מידע אשר בחרת לאחסן על שרתי החברה או בחשבונך באתר. בעצם השימוש באתר הינך מצהיר כי אתה מבין את הדברים והשלכותיהם וכי אתה מסכים כי חלה עליך ורק עליך האחריות עבור שמירה וניהול כל המידע שבחרת להעביר ולאחסן על שרתי החברה וכי אתה מתחייב לבצע גיבויים מתאימים, במועדים המתאימים ולפעול באופן אקטיבי לשימור המידע ולהמצאותו של גיבוי זמין ושמיש למידע שבחרת לאחסן אצלנו. היה והמידע אבד ולא פעלת לשמור גיבוי תקין ומעודכן, לא תהיה החברה אחראית לאבדן האמור.

 

 1. החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או צד שלישי כלשהו, במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות. לרבות, אובדן מידע, מכל סוג, ו/או שיבוש במידע. הגבלת האחריות תחול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש או מי מטעמו.

 

 1. למרות האמור לעיל ולהלן, היה וייקבע כי לחברה קמה אחריות בגין אבדן המידע ו/או כל נזק אחר, יוגבל גובה נזק זה לסכום השווה לסך התשלומים ששילם המשתמש לחברה בגין השירות, בשנה האחרונה שקדמה לארוע הנזק.

 

אחריות על ה- UpTime

 

 1. החברה עושה מאמצים עילאיים על מנת לספק לך את חווית השירות הטובה ביותר. על כן, אנו מוכנים ליצור מחויבות ממשית שלנו כלפיך. אם חווית פסק זמן בו המידע שאכסנת על גבי שרתינו לא היה לך נגיש במשך פרק זמן העולה על עשרים וארבע (24) שעות, אנו נזכה אותך בחודש שלם של השירות אותו רכשת. יש להדגיש כי האמור לעיל אינו חל בפרק הזמן בו הודיעה החברה כי היא פועלת על מנת לתחזק את האתר והשרתים.

 

 1. הקביעה האם יינתן זיכוי היא קביעה המצויה בשיקול הדעת הבלעדי של החברה ובין היתר היא תסתמך על ראיות שיציג המתמש בקשר עם פרק הזמן בו המידע לא היה נגיש לו. יודגש, דו"חות שירות של חברות צד ג אינם מהווים הוכחה קבילה לצורך עניין זה. הדבר נובע משלל סיבות טכניות ואובייקטיביות. על משתמש המבקש ליהנות מהזיכוי האמור לפנות אל החברה לקבלת זיכוי, לפנות לחברה, בתוך 30 ימים ממועד קרות האירוע, באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת support@myhost.co.il  בצירוף אסמכתאות ופירוט מתאים.  

 

פרסומות

 

 1. החברה עשויה להציב פרסומות במקומות שונים באתר. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך החברה תמיד תדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של גופים שאינם החברה), כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על ידי החברה ואלו לא (כלומר – הפרסומות).

 

 1. תהיה חופשי לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראה לנכון.

 

 1. פרסומות שיוצגו באתר עשויות לכלול פריטים ממומנים.

 

 1. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי.

 

 1. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו באתר.

 

פרטיות

 

 1. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות של החברה.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק או למסור הודעה אישית בנדון.

 

 1. במידה והחברה תשנה את תנאי השימוש ו/או את תנאי הצהרת הפרטיות ו/או את האמור בהצהרת הנגישות, תדאג החברה להודעה מסודרת בעמוד הבית של האתר. ההודעה המתאימה תיוותר בעמוד הבית במשך זמן סביר, על פי קביעתה הבלעדית של החברה.

 

 1. שינוי תנאי, כאמור לעיל, יחול ברגע השינוי ולכל המאוחר, ברגע פרסום ההודעה על השינוי בעמוד הבית של האתר. יודגש, כי תנאים הקשורים במוצר ו/או שירות שנרכש, לא יחולו באם המוצר ו/או השירות נרכש לפני פרסום שינויים אלה.

 

 1. על מנת להיות מעודכן ולהימנע מאי נעימויות, החברה מדגישה בפניך את חשיבות הכרת תנאי השימוש והפרטיות המעודכנים.

 

 1. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על המידע המועבר על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש") ולא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמש לחברה.

 

 1. החברה תעשה מאמץ סביר לאבטח את המידע המאוחסן אצלה - לרבות אובדן נתונים, תקלות במתן שירות, משלוחים שגויים או הפסקות בשירותים - באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה, אך אין החברה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשביה ושרתיה. במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

 

 1. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו לניוזלטר, בדבר מבצעים, פרסומות, של מוצרי החברה ושל מגופים מסחריים חיצוניים, וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.

 

 1. החברה תוכל להשתמש בפרטים שמסר ושהתקבלו מהמשתמש, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטי המשתמש, לגורמים אחרים.

 

 1. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה, אלא באמצעות צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אשר אינם בשליטת החברה. במקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו אתר או גוף מסחרי.

 

קניין רוחני

 

 1. החברה היא בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר של החברה, זכויות היוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, או שנעשה שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. זכויות אלה יכללו, בין היתר, עיצוב גראפי, מבנה האתר, מרכיבי האתר, השיעורים – המוקלטים והחיים - התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

 

 1. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי בשלמות או כל חלק מהאתר, מהתכנים המופיעים בו, השירותים המופיעים בו ו/או השיעורים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

 1. יודגש, רישומך לשירותים המוצעים באתר אינו מעניק לך את הזכות להעתיק ו/או להוריד (Download) ו/או לבצע שינוי כלשהו בתכנים המופיעים באתר ובשירותים הנמצאים בו. הרישום לשירותים המוצעים באתר מעניק לך אך את הזכות הזמנית לעשות שימוש, זמני, בתקופת המנוי, בתכונות המוצעות על ידי החברה. על כן, יובהר, כי ביצוע האמור לעיל, בכל דרך שהיא, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, מהווה הפרה של זכויות החברה, והיא שומרת את הזכות לפעול כנגד כל הפרה של מי מזכויותיה, בהתאם ובכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה.

 

 1. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

 1. המתמש מצהיר כי הוא לא יאחסן על שרתי החברה כל מידע המפר זכויות של צדדים שלישיים ובכלל זה, זכויות יוצרים, הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות. בכל מקרה, מצהיר המתמש כי כל חומר שהוא מעלה, עולה על אחריותו הבלעדית ולחברה לא תהיה כל אחריות באשר לחומרים שהעלה המתמש וכי הוא ישפה אותה בגין כל ומלוא הנזק שתספוג החברה בגין פעולותיו אלה.

 

 1. היה והחברה תקבל דרישה להסרת חומר המפר זכויות של צדדים שלישיים, תודיע החברה למשתמש על הבקשה להסרה, תיידע אותו כי עליו לבצע גיבוי של הנתוניםבאופן מיידי ותמתין לתגובתו באשר לטענות שהועלו כנגדו במשך ארבעים ושמונה (48) שעות. מיד בתום המועד הנקוב, בין אם המשתמש לא הגיב ובין אם המשתמש הגיב להודעת החברה אך החברה לא קיבלה את עמדתו, תודיע החברה למשתמש כי המידע שאחסן על שרתיה יימחק באופן מיידי, בהתאם לבקשת הצד השלישי.

 

רישום/חידוש/העברת דומיינים ואו שמות מתחם

 

 1. מחירי הדומיינים עלולים להתעדכן מעת לעת בהתאם למחירים המגיעים מהרשם צד ג' איתו MyHost LTD עובדת, ואין לנו שליטה על שינויי או עדכון מחירים של רישום/חידוש/העברת דומיינים.
  MyHost LTD שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הלקוחות במייל או טלפונית או בהודעה באתר בעדכון רענון מחירי דומיינים עבור מחירי הרישום או חידוש או העברת דומיינים.
  בנוסף לכך, לחברת MyHost אין כל שליטה או החלטה עבור דומיינים שקוטלגו ואו סומנו כדומיין פרימיום או מיוחד על ידי הרשם צד ג' איתו אנו עובדים לרישום דומיינים עבור כל הסיומות. דומיין שקוטלג כפרימיום ואו סומן כדומיין מיוחד אינו יכול לקבל חידוש/רישום/העברה אוט' וידרוש קבלת הצעת מחיר פרטנית ואישית מחברת מייהוסט בע"מ או מנציגיה בכל רישום/חידוש/העברת דומיין או שם מתחם מסוג זה.
  תעריפי חידוש או רישום דומיין או העברת דומיין או שם מתחם פרימיום או מיוחד נדרשים בחידוש ידני מול נציג של חברת MyHost LTD, וכמו כן אין חברת MyHost LTD יכולה להתחייב עבור מחיר עבור רישום/חידוש/העברת דומיין אשר מקוטלג ואו סומן כדומיין פרימיום או מיוחד, ובכך תעריפי רישום/חידוש/העברת דומיינים אלו כרוכה בעלות ובתעריף שונה מהמוצג באתר או המערכת, אשר יוצע המחיר עבור הלקוח באופן אישי בהתאם לשמות הדומיין/תחום שלו בכל חידוש רישום או העברת דומיין מסוג זה.
  במקרים של דומיין המסומן או מקוטלג כדומיין פרימיום או מיוחד אין חברת MyHost LTD תתחייב במחיר רישום או חידוש או העברת הדומיין הסטנדרטי או הרגיל, ותדרוש הצעת מחיר ידנית ואישית של נציג החברה או מי מטעמה מול הלקוח.
  באם יבוצע חידוש דומיין פרימיום בתעריף הסטנדרטי בצורה עצמאית דרך האתר, העסקה איננה תתקבל, ויבוצע ביטול עסקה, והדומיין לא יחודש ואו ירשם ואו יועבר. החברה(MyHost LTD) אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך כתוצאה מכך, לרבות אובדן רווחים או איבוד הדומיין/שם מתחם.
  הגבלת האחריות תחול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש או מי מטעמו.
  .

 

 

אחריות

 

 1. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.

 

 1. החברה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, בתי העסק המפרסמים באתר, צדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר וכל עובדיהם, מנהליהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן לא ניתנת כל ערבות, על ידי מי מהמנויים לעיל, באשר לתוצאות אשר יושגו משימוש באתר ותכניו והם אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע ו/או שירות המוצגים באתר.

 

 1. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ובעצם הסכמתך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי החברה, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

 1. מוצר ו/או שירות המוצג באתר, מוצג בתום לב ולכלל הציבור הרחב. על כן, אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי התאמתו של מוצר ו/או שירות כלשהו, תכונותיו, טיבו וכיוצא באלה למשתמש מסוים – בכל מקרה החברה אינה ממליצה לגולש לעשות שימוש במוצרי ו/או שירותי החברה ללא בירור והנחיה מאת גורמים טכניים מוסמכים.

 

 1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר, בשרתי האחסון של החברה ו/או באתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

 

 1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ושירותים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר  (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

 

 1. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

 

 1. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 

 1. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירותים המוצעים ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירותים המוצעים ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. החברה תעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי. בשימוש באתר הנך מצהיר כי אתה פוטר את החברה בשל כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

 

 1. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט, ביניהם לאתרי האינטרנט של בתי העסק חיצוניים לחברה. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך. החברה לא מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

 

 1. השירותים המוצעים והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

 

 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במקרה של הסתמכות על הכתוב בו – בכל מקרה על הגולש להתייעץ ולפעול בהתאם להמלצה של גורמים טכניים מוסמכים.

 

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר או בעקבות קריאת התכנים המופיעים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.

 

 1. היה ויקבע על אף האמור לעיל כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, יוגבל סכום הנזק לסכום ששולם עבור השירות במהלך השנה שקדמה לאירוע הנזק, ללא קשר למידע ולשוויו האובייקטיבי ו/או הסובייקטיבי.

 

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב או הפסקת שירות אשר התרחשה עקב כח עליון. כולל, אך לא רק, שריפה, הצפה, סכסוכי עבודה, תאונות, פעולות מלחמה או הטרור, מגיפה כלל עולמית (כדוגמת הקורונה), הפרעות של תחבורה או תקשורת, מחסור באספקה של צד שלישי או כישלון של צד שלישי לבצע התחייבויותיו ביחס לייצור או משלוח של ציוד או חומר או שירות שהיה נדרש לספק.

 

שיפוי

 

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

 

 1. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל פעולותיו – באתר ומחוצא לו. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, קל וחומר בעצם קריאת התכנים המוצעים לציבור, משחרר המשתמש את החברה מכל תביעה, דרישה או חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות ו/או תוכן שהוצע, לרבות חוסר התאמה בין האמור ו/או המוצע לכלל הציבור לבין התאמתו לגולש מסוים או חובתו לפעול בהתאם לכל דין.

 

משלוח הודעות למשתמשי הקצה

 

 1. על מנת ששנוכל לשמור איתך על קשר ולעדכנך בנושאים שונים, מעוניינת החברה לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני.

 

 1. ההודעות יימסרו רק לאחר הסכמתך ויישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה בעת גלישתך באתר.

 

 1. מסירת פרטיך לצורך קבלת העדכונים נעשית ללא שחלה עליך חובה כלשהי, מן החוק ושלא מן החוק. בעצם מסירת הפרטים הנך מאשר את רצונך לקבל הודעות אלה ולמעשה הינך מאשר לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות כאמור.

 

 1. בכל עת תוכל להודיע על רצונך להפסיק את ההודעות כולן או חלקן או לשנות את דרך מסירתן. הנך מוזמן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני support@myhost.co.il ולבקש להסירך מרשימת תפוצה מסוימת, מכל רשימות התפוצה או שינוי דרך מסירתן.

 

נוהל הודעה והסרה

 

 1. גולש יקר, החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק שירות מיטבי, שאינו פוגע בזכויותיהם של צדדים שלישיים. יחד עם זאת, החברה אינה מנטרת את תכני האתרים המאוחסנים על שרתיה. אם פרסום מסוים מפר את זכויותיך, אנא שלח אלינו מייל מסודר – לכתובת support@myhost.co.il - הכולל את שם השולח, מהות הפנייה ומהות ההפרה ואנו נדאג לטפל בכך בהקדם האפשרי מרגע קבלת ההודעה על ההפרה.

 

 1. בהמשך לאמור לעיל, השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו כפופים לאמור בתנאי שימוש אלה ובפרט, לאמור בסעיף זה. בעצם השימוש באתר הינך מצהיר כי אתה מסכים שהחברה תנקוט בכל צעד סביר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, על מנת להסיר באופן מיידי תכנים מפרים משרתי החברה אשר גולשים התלוננו עליהם או אשר התגלו באופן עצמאי על ידי החברה.

 

ביטול הסכם זה

 

 1. החברה תהיה רשאית לבטל את תנאי השימוש האלה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך. ביטול תנאי שימוש אלה זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

 

התיישנות

 1. הינך מסכים לשינוי תקופת ההתיישנות, כך שתעמוד על 12 חודשים מיום קרות המקרה המבסס את טענותיך כנגד החברה. הסכמה זו מהווה חוזה נפרד בכתב. זאת, בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. הינך מצהיר ומתחייב כי הבנת שלאחר מועד זה לא תוכל להעלות כנגד האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. ויתור על תקופת ההתיישנות תיעשה באופן מפורש ובכתב ולא ניתן יהיה לפרש ולקבוע כי נעשה ויתור על ההתיישנות, במשתמע, מפעולה של מי מהצדדים. הינך מתחייב, מצהיר ומסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 2. כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כתובות המייל של המשתמש ושל האתר, כפי שנמסרו על ידי המשתמש והחברה. כל הודעה שתישלח  לפי כתובות אלה תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור 24 שעות מעת שנשלחה.

שונות

 

 1. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא נועדו לשמש בפרשנות ההסכם.

 

 1. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים הקיימים לחברה.

 

 1. תנאי שימוש אלה אינם חוזה לטובת צד שלישי והם לא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 

 1. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה, הניתנים על ידי החברה, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה, על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין ולא יהוו תקדים ו/או לא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ו/או לא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ובכלל זה לא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה שנעשתה בעקבות ובהתבסס על האמור לעיל.

 

 1. חוסר התקפות של אחד או יותר מסעיפי תנאי שימוש אלה לא ישפיע על תקפות תנאי שימוש אלה בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכפו יוחלף בתנאי תקף, אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

 1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.

 

 1. תיקונים ושינויים בתנאי ההתקשרות איתנו אנו עשויים לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש והשירות בשירותי החברה(MyHost LTD). אם ידובר בשינויים מהותיים, כמו למשל עדכון של התעריפים, נודיע לכם על כך באמצעות כתובת המייל שמופיעה בחשבונכם או באמצעות הודעה שתישלח אליכם באמצעות מערכת ההודעות שלנו או באמצעות שיחת טלפון בהתאם לשיקולי החברה. אם בחרתם להמשיך להשתמש בשירותים שלנו גם לאחר העדכון, לרבות עדכון תעריף. הינכם מאשרים בכך את הסכמתכם לתיקונים ולא תהיה לכם כל זכות תביעה ו/או טענה בעניין זה.

דין ומקום שיפוט

 

 1. הדין החל על כל הפעולות באתר ו/או על תנאי שימוש אלה ו/או על כל פעולה המהווה פועל יוצא מהשימוש באתר זה על כל תכניו ואפשרויותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

עניין טיפול בפניות – רק על ידי המשתמש הרשום. ללא קשר של מי המידע המוחזק או מי הגורם אשר שילם עבור המנוי. הטיפול ייעשה רק מול המשתמש הרשום.